ΑΡΧΙΚΗ

Αιολική Μέγα Ίσωμα Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στην αιολική ενέργεια, προχώρησε σε σύσταση της «Αιολική Μέγα Ίσωμα Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» με την υπ΄αριθμό 8497/21-1-2010 πράξη σύστασης, σε ποσοστό 100%, η οποία έχει σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης (οδός Λυκόβρυσης αρ. 7).

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δράμας, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 100%. Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε. διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάστασης, για αιολικό πάρκο 24 MW στην θέση «Μέγα Ίσωμα» του νομού Φθιώτιδας.